CanHOPE là dịch vụ hỗ trợ và tư vấn ung thư phi lợi nhuận do Trung tâm Ung thư Parkway của Singapore cung cấp.

Y tá Chăm sóc Giảm nhẹ

Các y tá chăm sóc giảm nhẹ của chúng tôi cung cấp một hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ để chăm sóc các nhu cầu tâm lý xã hội và tinh thần của bệnh nhân và gia đình của họ. Để bảo vệ chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, nhóm chăm sóc giảm nhẹ làm việc với đội ngũ y tế để đạt được sự kiểm soát và giảm đau tối ưu.