CanHOPE là dịch vụ hỗ trợ và tư vấn ung thư phi lợi nhuận do Trung tâm Ung thư Parkway của Singapore cung cấp.

Chính sách bảo mật


Tập đoàn Parkway vô cùng coi trọng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi đặt mục tiêu tuân thủ mọi yêu cầu của  Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 (“PDPA”) trên phương diện thu thập, sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân.

Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư đối với dữ liệu của IHH Singapore để biết cách chúng tôi quản lý dữ liệu của bạn.

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư đối với dữ liệu của Parkway và hoạt động thu thập, sử dụng và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng: