Cảm ơn bạn đã ghé thăm Trang web của Trung canhope. Với việc truy cập và sử dụng Trang web này, bạn được coi là đồng ý chịu sự ràng buộc pháp lý của các quy định trong Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng, vui lòng không sử dụng Trang web này.

Quy định chung

  • Điều khoản sử dụng có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Mọi thay đổi đều sẽ được đăng tải trên trang này và việc bạn sử dụng Trang web sau khi các thay đổi đã được đăng tải sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng mới được sửa đổi cũng như mọi thay đổi.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật của mọi thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi dù qua trang web này hay bằng cách khác.

Khi bạn truy cập canhope.org, trang web của chúng tôi sẽ tự động theo dõi và thu thập các thông tin sau:

(1) địa chỉ IP,
(2) máy chủ tên miền,
(3) loại máy tính đang truy cập canhope.org,
(4) loại trình duyệt đang sử dụng để truy cập canhope.org,
(5) nguồn truy cập ban đầu đã chuyển bạn tới canhope.org, và
(6) các thông tin khác liên quan đến hoạt động tương tác giữa trình duyệt của bạn và canhope.org.

Như hầu hết mọi trang web, chúng tôi có thể sử dụng cookie để “ghi nhớ” thông tin về các tùy chọn ưu tiên của bạn. Bạn có thể đồng ý hoặc từ chối cookie bằng cách thiết lập trình duyệt web theo ý bạn.

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này tùy từng thời điểm và sẽ đăng tải mọi sửa đổi lên trang web này.

CHÚ Ý: Với việc truy cập trang web này và mọi trang con thuộc trang web chính, bạn được coi là đồng ý với các điều khoản bên trên.

Quyền sở hữu

  • Trang web này do Trung tâm Ung thư Parkway tại Singapore quản lý.
  • Mọi tư liệu trên Trang web, bao gồm mọi thông tin và chương trình phần mềm (“Nội dung”), đều được bảo vệ bằng bản quyền, thương hiệu và các dạng thức quyền sở hữu khác. Mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Nội dung đều do Trung tâm Ung thư Parkway sở hữu, cấp phép hoặc kiểm soát.